Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 10 mei 2022 om 17.30 uur houden wij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Lissabon. De vergadering vindt plaats op het volgende adres: Avenida Marechal Craveiro Lopes 8B-3E in Lissabon. Graag ontvangen wij per email uw aanmelding indien u van plan bent de vergadering bij te wonen.

AGENDA

Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Lissabon

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Jaarverslag 2021

4.    Financieel jaarverslag en verslag Kascontrolecommissie 2021

5.    Rondvraag

6. Sluiting

Wanneer tijdens deze vergadering  het minimaal aantal leden dat nodig is om tot een geldige stemming over te gaan niet aanwezig is, wordt er op dinsdag 10 mei 2022 om 18.00 uur een tweede vergadering belegd waarbij een meerderheid van de stemmen van het aantal leden dat aanwezig is op deze vergadering voldoende is om tot  een geldige stemming te komen, ongeacht het aantal aanwezige leden.